КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ВАНПОЉОПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ У ВРАЊУ ЗА 2022.ГОДИНУ

У складу са уговором о сарадњи закљученим између Града Врања, Фондације Ана и Владе Дивац и Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо Врање, Регионална развојна агенција Пчињског округа доо Врање расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  И ВАНПОЉОПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ У ВРАЊУ ЗА 2022.ГОДИНУ

Конкурсом је планирана подршка физичким лицима - носиоцима пољопривредних газдинстава која се баве пољопривредном производњом и прерадом пољопривредних производа, али и физичким лицима - угоститељима који се баве пружањем угоститељских услуга у складу са Законом о угоститељству - сеоски туризам. Укупна расположива средства по овом конкурсу за 2022. годину износе 5.791.335,06 динара.

Општи циљ: Побољшање материјалног положаја пољопривредника и становника у врањским селима кроз вишегодишње подстицаје у развој пољопривредне производње, прераду пољопривредних производа и развој ванпољопривредних активности на селу.

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 

Физичка ица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, старости до 65 година, који имају пребивалиште минимално 3 године на територији града Врања;

 

Физичка лица - угоститељи (власници односно сувласници смештајног објекта или земљишта, или чланови породичног домаћинства власника или сувласника уз њихову писану сагласност) на основу решења о категоризацији за угоститељски објекат за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство и објеката домаће радиности на селу - соба, апартман, кућа са активним статусом.

 

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

 

Подстицајна средства намењена су за:

 • Набавку нове опреме, механизације и репроматеријала потребне за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа;
 • Набавку квалитетних приплодних грла;
 • Подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе;
 • Развој сеоског туризма и то за:
 • грађевинске радове (доградња, санација, инвестиционо одржавање, текуће одржавање, реконструкција, адаптација објеката за смештај и исхрану туриста или уређење дворишта), или
 • за опремање постојећих објеката стварима и уређајима потребним за обављање угоститељске делатности у складу са прописаним минимално техничким условима и стандардима из области угоститељства, или
 • за куповину и постављање дворишног мобилијара и реквизита за рекреацију и забаву туриста.

 

Напомена: За развој сеоског туризма, могуће је конкурисати само за једну од мера за подстицање развоја ванпољопривредних активности на селу: грађевински радови / опремање/дворишни мобилијер и реквизити. Приликом извођења грађевинских радова треба водити рачуна о традиционалној архитектури и аутентичном народном градитељству датог подручја, као и приликом опремања објеката када то околности дозвољавају, на пример зидно и подно украшавање предметима ручног ткања, итд.  За развој сеоског туризма, регистрована пољопривредна газдинства су у обавези да категоришу нове смештајне јединице које су предмет инвестиције односно подстицајних средстава и да решење о категоризацији приложе у извештају о реализацији, а најкасније у року од 6 месеци од датума потписивања Уговора.

 

Средства у оквиру овог програма не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете или завршене пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава у складу са овим позивом.

 

Напомена: Предмет инвестиције може бити искључиво нова опрема и механизација са гаранцијом.

 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

 

Физичка лица - носиоци пољопривредног газдинства и физичка лица - угоститељи,  који задовоље услове Конкурса могу остварити право на  подстицајна средства у износу до 300.000,00 динара. Субвенција града Врања износи до 10% вредности улагања, односно до 30.000,00 динара по кориснику подстицајних средстава. Преостали износ подстицајних средстава корисник ће враћати без камате, у периоду до 3 године од дана потписивања уговора. Прва рата за повраћај средстава долази на наплату 6 месеци од дана потписивања уговора а после тога рате се враћају квартално. 

 

Подносиоци захтева имају могућност да део вредности улагања финансирају сопственим средствима. Такође, уколико је вредност одобрених средстава мања од вредности тражених средстава, подносилац захтева може, уколико прихвати одлуку о додели подстицајних средстава, износ до пуне вредности инвенстиције финансирати из сопствених средстава. 

 

Уколико је вредност предмета инвестиције већа од износа подстицајних средстава, корисник средстава може сопственим средствима финансирати износ изнад одобреног износа подстицајних средстава.

 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују меницу са меничним овлашћењем у износу одобрених подстицајних средстава.

 

Корисник подстицајних средстава је у обавези да врати целокупну одобрену суму подстицајних средстава уколико:

 

 • Избрише пољопривредно газдинство из Регистра пољопривредних газдинстава у периоду од 3 године од дана потписивања уговора;
 • Отуђи предмет инвестиционог улагања или исти да у закуп у периоду од 3 године од дана потписивања уговора;
 • Пошаље захтев за престанак важења Решења о категоризацији надлежном органу ЈЛС или не обнови категоризацију након истека важења Решења о категоризацији, након чега следи деактивација угоститељског објекта и то у периоду од 3 године од дана потписивања уговора;
 • Не изврши категоризацију смештајних јединица које су предмет инвестиције у периоду од 6 месеца од тренутка потписивања уговора и/или не добије Решење о категоризацији угоститељског објекта за смештај на селу.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства за УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 

 • Образац пријаве на конкурс, потписан од стране подносиоца (Образац 1) - оригинал;
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац 2) - оригинал;
 • Фотокопија очитане личне карте подносиоца пријаве;
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава из Управе за трезор (Образац 1 РПГ) - фотокопија;
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства - фотокопија;
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор (Образац 3) - фотокопија;
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре) - оригинал;
 • Извод из сточарске производње из Управе за трезор (Образац 4) - фотокопија;
 • Уверење из локалне пореске администрације да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода до момента подношења пријаве - оригинал или оверена копија од стране јавног бележника;
 • За куповину опреме - понуде/профактуре/предуговор не старије од 30 дана, са валутом плаћања од најмање 30 дана, на којима је назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок испоруке, са детаљним описом/ спецификацијом - оригинал;
 • Доказ о власништву земљишта - лист непокретности/поседовни лист или купопродајни уговор - оригинал или оверен од стране јавног бележника;
 • Уговор о закупу катастарске парцеле закључен на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле - оригинал или оверена копија од стране јавног бележника;
 • Изјава о броју чланова домаћинства - оригинал;
 • Фотокопија идентификационих исправа свих чланова сеоског домаћинства - личне карте, пасоша или здравствене књижице;
 • Доказ о радном статусу подносиоца пријаве - уколико је у радном односу потребно је доставити потврду о запослењу и висини примања - оригинал или оверена копија од стране јавног бележника, а уколико није у радном односу потребно је доставити уверење из Националне службе за запошљавање - оригинал или оверена копија од стране јавног бележника или изјаву о незапослености дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу оверену од стране јавног бележника.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА - носиоци регистрованог комерцијалног породичног газдинства или физичка лица - угоститељи за УНАПРЕЂЕЊЕ ВАНПОЉОПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ - СЕОСКОГ ТУРИЗМА:

 

 • Образац пријаве на конкурс, потписан од стране подносиоца (Образац 1) - оригинал;
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац 2) - оригинал;
 • Фотокопија очитане личне карте подносиоца пријаве;
 • Доказ о власништву на локацији/објекту у који се улаже од стране подносиоца захтева- оригинал;
 • Фотокопија Извода из Регистра пољопривредних газдинстава из Управе за трезор (Образац 1 РПГ) са обавезом да носилац регистрованог пољопривредног газдинства изврши категоризацију угоститељског објекта за смештај и прибави решење о категоризацији у у периоду од најкасније од 6 месеца од тренутка потписивања уговора и да буде  активан најмање 3 године од тренутка потписивања уговора- доставља физичко лице - носилац пољопривредног газдинства;
 • Фотокопија Потврде о активном статусу пољопривредног газдинства - доставља физичко лице - носилац пољопривредног газдинства;
 • Фотокопија Решења о категоризацији угоститељског објекта за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство и објеката домаће радиности за који се траже подстицајна средства за његово проширење или опремање - доставља физичко лице - угоститељ;
 • Доказ о активном статусу објекта (уверење надлежног органа при ЈЛС да је објекат евидентиран у централном информационом систему е-Туриста) -  доставља физичко лице - угоститељ, оригинал или оверена копија од стране јавног бележника;
 • Уверење из локалне пореске администрације да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода до момента подношења пријаве - оригинал или оверена копија од стране јавног бележника;
 • За категорисане угоститељске објекте за смештај - Уверење из Службе локалне пореске администрације (ЛПА) да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу утврђене висине годишњег износа боравишне таксе до момента подношења Пријаве - доставља физичко лице - угоститељ, оригинал или оверена копија од стране јавног бележника;
 • За категорисане угоститељске објекте за смештај - Уверење из Пореске управе /филијала Врање да је поносилац пријаве измирио обавезе по основу утврђене висине годишњег пореза по основу пружања угоститељских услуга у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства, до момента подношења Пријаве - доставља физичко лице - угоститељ, оригинал или оверена копија од стране јавног бележника;
 • За све планиране грађевинске радове - Један примерак одговарајуће техничке документације и акта надлежног органа за издавање дозвола у зависности од врсте грађевинских радова (грађевинска дозвола, решење о одобрењу за извођење радова, документ којим се потврђује да за ту врсту радова није потребна дозвола, у тренутку подношења Пријаве, сходно закону којим се уређује планирање и изградња - оригинал;
 • За куповину опреме - понуде/профактуре/предуговор не старије од 30 дана од дана подношења Пријаве, са валутом плаћања од најмање 30 дана, на којима је назначен тачан назив, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок испоруке, са детаљним описом /спецификацијом - оригинал;
 • Предмер и предрачун грађевинских радова оверен од стране инжењера са лиценцом - оригинал или оверена копија;
 • Фотокопије идентификационих исправа свих чланова сеоског домаћинства (личне карте, пасоша или здравствене књижевнице - уколико су деца малолетна);
 • Изјава о броју чланова домаћинства - оригинал;
 • Доказ о радном статусу подносиоца пријаве - уколико је у радном односу потребно је доставити потврду о запослењу и висини примања - оригинал или оверена копија од стране јавног бележника, а уколико није у радном односу потребно је доставити уверење из Националне службе за запошљавање - оригинал или оверена копија од стране јавног бележника или изјаву о незапослености дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу оверену од стране јавног бележника.

 

Документацију поред које није наведено ко је у обавези да је достави, достављају и физичка лица - носиоци пољопривредног газдинства и физичка лица - угоститељи.

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

 • Уколико лице - подносилац пријаве или члан домаћинства има образовање у области пољопривреде/туризма/угоститељства, доставља фотокопију дипломе о стеченом образовању из дате области;
 • Уколико лице - подносилац пријаве има осигурање засада/грла/објекта, доставља потврду о осигурању - фотокопија.

 

            Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију обавезну и додатну, доставља у оригиналу или овереној копији од стране надлежног органа, осим ако није другачије наведено у делу обавезна и додатна конкурсна документација.

 

Добављач опреме/машина/сировина не може бити физичко лице осим ако је предузетник или регистровано пољопривредно газдинство, нити повезано лице са корисником бесповратних средстава у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама. Добављач се мора бавити делатношћу за коју издаје профактуру/предрачун.

Инвестиција која је предмет Програма, не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава.

Набавка инвестиције/извођење грађевинских радова у периоду пре доношења Одлуке о избору корисника подстицајних средстава не представља обавезу РРА Пчињског округа доо Врање да додели подстицајна средства конкретном подносиоцу пријаве.

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

 

            РРА Пчињског округа доо Врање расписује конкурс за подношење пријава за доделу подстицајних средстава у области пољопривреде, који ће заједно са  конкурсном документацијом и информацијама о условима конкурса бити објављен на  порталу града Врања: www.vranje.org.rs  на порталу РРА Пчињског округа доо Врање:  www.veeda.rs  и на интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац.       

Конкурс ће бити отворен док се средства предвиђена по овом конкурсу не утроше, а најкасније до 31.12.2022.године.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за доделу подстицајних средстава у оквиру овог јавног конкурса. Другу пријаву може поднети у периоду  трајања јавног позива, тек након пријема обавештења да је подносиоцу одбијена првобитна пријава.

 

Подносилац пријаве на Конкурс може да оствари право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не може се пријавити поново за подршку док не измири све обавезе односно врати добијена подстицајна средства, у складу са уговором потписаним са Регионалном развојном агенцијом Пчињског округа доо Врање. Подносилац пријаве на конкурс може бити само носилац пољопривредног газдинства или физичко лице - угоститељ.

РРА Пчињског округа доо Врање, врши пријем и обраду захтева. Након пријема и обраде захтева, РРА Пчињског округа доо Врање и град Врање, пре доношења одлуке, обављају теренску контролу, како би констатовали да ли стање на терену подносиоца захтева одговара наводима у поднетој конкурсној документацији. Информације о свим примљеним захтевима уз сву примљену документацију, РРА Пчињског округа доо Врање доставља Комисији за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), која је сачињена од представника Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо Врање, Фондације Ана и Владе Дивац и Града Врања.

Комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима. Комисија доноси одлуку о додели подстицајних средстава, према редоследу пријема формално исправних пријава, или о одбијању пријава. Комисија одлучује о свим накнадним захтевима корисника за изменама, услед наступања непланираних околности. Замена добављача је могућа само уз добијање писане сагласности од стране Комисије и само за предмет инвестиције који има исту намену као и за онај за који су средства одобрена.

Комисија може да затражи додатну документацију, појашњења предлога и изврши накнадну верификацију поднете документације. Уколико се на заказаној теренској контроли не појави носилац пољопривредног газдинства или физичко лице - угоститељ, који је поднео пријаву, захтев неће моћи да се реши позитивно, као и приликом контроле о наменском утрошку средстава. Уколико се претходном теренском контролом утврди да се на терену већ налази опрема, засади или други предмет инвестирања у оквиру овог јавног конкурса, без обзира да ли је иста плаћена или не добављачу, захтев за доделу подстицајних средстава биће одбијен.

Комисија ће заседати квартално током 2022. године, узимајући у обзир да ће корисници подстицајних средстава из 2021. године али и они којима ће средства бити одобрена у 2022. години, средства враћати квартално на наменски рачун Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо Врање отворен за потребе реализације пројекта Фонд за подстицај развоја пољопривредне производње у Врању.

Узимајући у обзир да је Фонд самоодржив, и да ће корисници подстицајних средстава из 2021. године као и током 2022. године, враћати добијена средства квартално, Комисија ће седнице одржавати квартално током 2022. године, када се прикупе средства. Пријаве које не буду одобрене због недостатка средстава, биће узете у разматрање на следећој седници Комисије.

Административно-техничку подршку раду Комисије пружа РРА Пчињског округа доо Врање. 

Одлуку о прихватању или одбијању захтева за доделу подстицајних средстава,  Комисија доставља Управном одбору Фонда и Градском већу града Врања на сагласност.

У року од 8 дана од добијања Сагласности Градског већа града Врања, директор РРА Пчињског округа доо Врање, обавештава корисника о донетој одлуци а у року од 30 дана од дана обавештавања корисника, потписује уговор са њим о коришћењу подстицајних средстава. Уколико носилац пољопривредног газдинства не потпише уговор о додели подстицајних средстава у предвиђеном року, сматраће се да је одустао од подстицајних средстава.

У случају да корисник подстицајних средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију Пчињског округа доо Врање о свом одустајању.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ:

Редни

број

 

Тип критеријума за избор

 

Да/Не

 

Бодови

 

 

 

1.

Дужина обављања делатности за коју се траже средства Фонда:

- више од 5 година

- 2 до 5 године

- до 2 године 

- не обавља делатност

 

 

 

Да/Не

 

 

10

7

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Биљна производња

-Газдинство има преко 50 ари биљне производње регистроване у изводу из биљне производње

-Газдинство има 10 до 50 ари биљне производње регистроване у изводу из биљне производње

-Газдинство има до 10 ари биљне производње регистроване у изводу из биљне производње

 

или

 

 

 

 

ДА/Не

 

 

10

 

 

7

 

 

5

 

Сточарска производња

-Газдинство има више од 5 грла или више од 10 кошница

-Газдинство има 1-5 грла или 1-10 кошница

-Газдинство има 1 грло или 1 кошницу

 

или

 

 

 

Да/Не

 

 

 

10

 

7

 

5

 

Ванпољопривредне активности - сеоски туризам:

Физичко лице-угоститељ  има најмање 4 индивидуална лежаја а максимално 30 индивидуалних лежајева:

-Преко 10 лежаjeva

-Од 4 до 10 лежајeva

-До 4 лежаja

 

 

 

 

Да/Не

 

 

 

 

 

 

10

7

5

 

3.

Тражени радови и опрема доприносе развоју газдинства и физичког лица - угоститеља

 

Да/Не

 

5/0

 

 

 

4.

Лице - подносилац пријаве је са дипломом из области пољопривреде/ туризма/ угоститељства

 

или

Лице - члан домаћинства подносиоца пријаве је са дипломом из области пољопривреде/ туризма/ угоститељства

 

Да/Не

 

 

 

 

Да/Не

 

10/0

 

 

или

 

5/0

5.

Лице - подносилац пријаве до 30 година старости

Да/Не

10/0

Лице - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година старости

Да/Не

5/0

Лице - подносилац пријаве старије од 40 година

Да/Не

3/0

6.

Лице - подносилац пријаве није у радном односу

Да

5

Лице - подносилац пријаве у радном односу

Да

1

7.

Лице подносилац пријаве - женског пола

Да/Не

5/0

8.

Број чланова домаћинства:

-Преко 8

-Од 4 до 8

-До 4

 

 

Да/Не

 

10

7

5

9.

Подручје са отежаним условима рада у пољопривреди на основу Правилника о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Сл. гласник РС“, бр. 132/2021)

 

 

Да/Не

 

 

5/0

10.

Сопствено учешће у укупној инвестицији:

-Преко 50%

-Од 10% до 50%

-До 10%

-0%

 

 

 

Да/Не

 

 

10

7

5

0

11.

Потврда о осигурању - засада/грла/објекта

Да/Не

5

 

Максимални износ бодова

 

85

 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Обавезна конкурсна документација заједно са додатном конкурсном документацијом, доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или препорученом пошиљком, на адресу:

 

Регионална развојна агенција Пчињског округа доо Врање,

Партизанска 10а/21 

17501 Врање

 

са назнаком за

Конкурс за подстицајна средства за унапређење пољопривредне производње и ванпољопривредних активности на селу у Врању у 2022. години.

-Унапређење пољопривредне производње-

 

Или

 

Конкурс за подстицајна средства за унапређење пољопривредне производње и ванпољопривредних активности на селу у Врању у 2022. години.

-Унапређење ванпољопривредних активности на селу-

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.  Рок за подношење пријаве је до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2022. године.

 

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 061/2126274, РРА Пчињског округа доо Врање и 0668101640- Ана Костић, Град Врање.

 

Јавни позив биће објављен на сајту Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо  Врање  www.veeda.rs, на званичном порталу града Врања www.vranje.org.rs  и на  интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац https://www.divac.com/rs/Konkursi.

 

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће бити предмет разматрања.

Достављена документација се не враћа подносиоцу пријаве.

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Надзор и контролу наменског трошења средстава вршиће РРА Пчињског округа доо Врање у сарадњи са градом Врање. Корисник средстава дужан је да РРА Пчињског округа доо Врање и граду Врању у сваком тренутку од подношења захтева до истека три године од закључења уговора, омогући теренску контролу и увид у документацију потребну ради потпунијег сагледавања захтева и контроле наменског утрошка средстава.

 

Сва неутрошена средства Фонда током 2022. године биће подељена корисницима током 2023. године.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti