Beograd, 19.12.2017. godine

Referentni broj objave: DIVAC – A37

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu za potrebe nabavke I montaže ventilacionog sistema za potrebe kuhinje u motelu “Vranje” u Vranju, prema dostavljenoj specifikaciji i PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA i traženu prateću dokumentaciju.

 

 

Tenderska dokumentacija se preuzima sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”, www.divac.com

 

Ponude se mogu dostaviti svaki dan u periodu od od 9 do 16:30h u zatvorenoj koverti najkasnije do ponedeljka 25.12.2017 godine do 10h  na sledeće načine: lično ili poštom na adresu:

                     

                Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

 

Ponude se predaju u Kovertama i moraju biti zatvorene, sa pečatom na spojevima, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                       

                                                                             Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

 

                                                                                                                  ______________________

                                                                                                                           Marija Tomić

 

 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - TENDERSKI DOSIJE

 

 Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji se preuzimaju sa sajta Fondacije “Ana i  Vlade  Divac”: www.divac.com

 

  1  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda,

  2 - Prilog B - Predmer i predračun radova, osnova kuhinje i tehnički opis,

  3 -  Obim radova,

  4 -  Tenderska deklaracija,

  5 -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova,

  6 -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača

 

 

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

 1. Predmet ponude

Predmet ponude je nabavka I montaža ventilacionog sistema za potrebe profesionalne kuhinje. Naziv i opis traženih radova sa potrebnim količinama se nalaze u Prilogu B1 - PREDMER I PREDRAČUN RADOVA.

                  

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti u dinarima  sa I bez izraženiog PDV-a.

Avansno plaćanje nije dozvoljeno. Uplate se vrše samo po dostavljenim i overenim otpremnicama I original račinima.

 

 1. Mesto montaže opreme

Ponuđač je u obavezi da nabavljenu opremu montira u kuhinji u motela “Vranje” u Vranju. Tačna adresa objekta će biti data u ugovoru.

 

 1. Rokovi izvršenja usluge

Isporuka I montaža ventilacionog sistema za potrebe profesionalne kuhinje mora biti zavržena u roku od maksimalno 10 dana od dana potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16:30h u zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*, najkasnije do ponedeljka 25.12.2017. godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

 

                        Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                        11000 Beograd

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Ivana Alempijević, tel. 062/77-87-95 ili mail: [email protected].

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 1. Otvaranje ponuda

 

Ponude će biti otvorene 25.12.2017. godine u 11h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen Prilog B1 - Predmer i predračun radova;
 2. Overen Obim radova;
 3. Potpisana I overena Tenderska deklaracija;
 4. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre, ne stariji od 6 meseci od dana dostavljanja ponude;
 5. Popunjena Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke;
 6. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača;
 7. Katalog proizvodjaca sa karakteristikama za ponudjene delove opreme (za koje je to moguce pribaviti).

 

Ukoliko ponuđač želi da obiđe lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi, kontakt osoba je Ivana Alempijević,

tel. 062/77-87-95 ili mail: [email protected].

 

Fondacija zadržava pravo da poništi tender i odustane od nabavke pre potpisivanja ugovora.

 

U skladu sa uslovima na terenu FONDACIJA može zahtevati od odabrane firme da modifikuje količinu radova u okviru specifikacije - PREDMER I PREDRAČUN RADOVA, pri čemu se zadržava jedinična cena koja je ponuđena po pozicijama.

 

Analiza ponuda će biti izvršena pojedinačno, uzimajući u obzir samo ponude koje zadovoljavaju gore navedene uslove.

 

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji bude dao ekonomski najpovoljniju ponudu i tehnički kompletnu dokumentaciju.

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja.

                                                                                                                                                                                                                         Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                                                                                                        Emergency Relief Project Coordinator 

 

                                                                                                                  _____________________

                                                                                                                            Marija Tomić

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti