Beograd, 26.04.2018.godine


 

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGU SPROVOĐENJA 4 MODULA TRENINGA ZA PO 14 OSOBA

Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta "JAČANJE RODNE JEDNAKOSTI I POLOŽAJA SAMOHRANIH MAJKI NA TRŽIŠTU RADA U SRBIJI",  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske unije  ukazuje se potreba  za  organizovanje 4 modula treninga u trajanju od po dva dana (2 noćenja) za 14 osobe. Za 6 osoba je potrebno obezbediti noćenje, takodje je potrebno obezbediti ručak za svih 14 osoba kao I jednu veceru za 6 osoba. Hotel mora da ima dostupnu salU za sastanke kapaciteta 14 osoba.Potrebno je obezbediti I refundaciju reoškova prevoza za sve učesnike..

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite vašu ponudu koja prati navedene zahteve - prilog B. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Ponude  se dostavljaju od 9 do 16h gu zatvorenoj koverti  (sa pečatom na spojevima,  naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka  11.05.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

                     

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

         11000 Beograd,  Ilije Garašanina 53a/7

                          

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Veljko Perović

                                                                                                       

 

 

 

 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

         Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

 

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Tehnička specifikacija - opis traženih usluga (Prilog B)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -   Posebni uslovi - Prilog B1

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 1. Predmet ponude
 2. rganizovanje 4 modula treningau trajanju od po 2 dana (2 noćenja) za 14 osobe za koje treba obezbediti smeštaj (za 6 osoba), salu za rad 14 ljudi. Takođe treba obezbediti ručkove i po 2 kafe-pauze dnevno.

              

 1. Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, saibez PDV-a.

Uplata celokupnog iznosa najpovoljnijem ponuđaču biće izvršena po završenom modulu.

 

 1. Mesto  održavanja treninga

Mesto održavanja treninga je teritorija Grada Beograda.

 

 1. Termini održavanja treninga

Moduli trening će se održati u 4 terminu I to po jedan u maju, junu, septembru I oktobru 2018. God.

 1. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

 

 1. Dostavljanje ponuda
 2. ečatom na spojevima,  naznačenim brojem  zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - NE OTVARATI*)  najkasnije do petka 11.05.2018.godine do 10h, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 •  

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

 

 

 

 1. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 11.05.2018.god. u 12.00h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama FONDACIJE.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, pečatirane i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Prilog B
 2. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre
 3. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 4. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača -prilog D
 5. Popunjena  Izjava  ponuđača / rekapitulacija ponude -Prilog E

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

 1.  

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je CENA.

 

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                         

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Veljko Perović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti