Referentni broj nabavke: DIVAC - F4G/1

A - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje integrisanih PR i marketinških usluga za potrebe promocije projekta Framework for Giving (Unapređenje okvira za davanje)

Referentni broj nabavke: DIVAC - F4G/1

UVOD:

Fondacija Ana i Vlade Divac uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID sprovodi projekat “Framework for Giving” (Unapređenje okvira za davanje) koji ima za cilj unapređenja zakonodavnog okvira za doniranje, promociju dobročinstva i razvoja kulture davanja i razvoj filantropske infrastrukture. Fondacija Ana i Vlade Divac projekat realizuje kao deo koalicije, koju pored Fondacije Ana i Vlade Divac, čine Trag fondacija, Smart Kolektiv, Fondacija Katalist, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbija.

Kako bismo izabrali PR i marketinšku agenciju za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju:

  1. ponudu

  2. traženu prateću dokumentaciju.

Ponuda treba da sadrži:

1. Prezentaciju rešenja zadataka definisanih u Specifikaciji zadataka za prezentaciju agencije u Prilogu B - ToR.

2. Cene prema Listi zahteva PR i marketinških usluga definisanih u Prilogu B - ToR.

Ponudu treba dostaviti u .ppt štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu).

3. Traženu prateću dokumentaciju čini:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti, u kojoj je posebno potrebno istaći ukoliko Agencija sarađuje sa medijima iz dijaspore;

c) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

d) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)  Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/1 - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 04.07.2018.godine, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 04.07.2018.

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

                                                                                                         

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koji treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac”:

  A  - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

  B -  Projektni zadatak (ToR)  za PR i marketinske usluge (Prilog B)

  B1 - Tehnička speciikacija usluga - Ponudu (Prilog B1)

  C -  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D -  Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog E)

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1. Predmet ponude

Integrisane PR i marketinške usluge za potrebe promocije projekta Framework for Giving (Unapređenje okvira za davanja) definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od jula 2018. do novembra 2021. godine.

2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u USD (američki dolar) i bez PDV-a.

Plaćanje izvršenih usluga će biti na mesečnom nivou po dobijanju račina i prihvatanju izveštaja o izvršenim poslovima

3.Teritorija

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije.

4. Rokovi isporuke

Izabrani Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan promocije, koji se definiše na kvartalnom nivou.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponuda treba da sadrži:

1. prezentaciju rešenja zadataka definisanih u Specifikaciji zadataka za prezentaciju agencije u Prilogu B - ToR.

2. cene prema Listi zahteva PR i marketinških usluga definisanih u Prilogu B - ToR.

Ponudu treba dostaviti u .ppt štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu).

Fondacija Ana i Vlade Divac i članovi koalicije se obavezuju da neće koristiti rešenja Agencija koje ne budu odabrane.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- F4G/1 - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 04.07.2018.godine, a na sledeće načine:

lično ili poštom na adresu:

              Fondacija “Ana i Vlade Divac”

                        Ilije Garašanina 53a/7

                           11000 Beograd

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Tamara Vlaškalin, e-mail: [email protected].

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u četvrtak 05.07.2018. godine u 14h.

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Zatvorene, potpisane, overene i zapečaćene koverte moraju pored ponude sadržati i sledeća dokumenta:

a) Izvod iz registra Agencije za Privredne registre,

b) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti, u kojoj je posebno potrebno istaći ukoliko Agencija sarađuje sa medijima iz dijaspore;

c) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)

d) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

e) Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

f)  Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemunije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

8. Izbor napovoljnijeg Ponuđača

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije i predstavnika članica Koalicije će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru tri ekonomski najpovoljnije ponude čiji ponuđači će biti pozvani na predstavljanje rešenja zadataka. Nakon toga, Komisija će izabrati ekonomski najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D.

PR agencija može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja.

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:

  1. Cena - mesečni fee

  2. Kvalitet - kreativnost ponuđene i odbranjene prezentacije

  3. Reference sa prethodnih projekata

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti