Fondacija "Ana i Vlade  Divac" neprofitna organizacija koja je osnovana kao fondacija za prikupljanje novčanih sredstava u humanitarne svrhe i da je u toku niz humanitarnih projekata i aktivnosti različitog sadržaja, pokrenutih i organizovanih od strane Fondacije;

U okviru projekta “EQUAL - Towards closing the gender gap in balancing professional and private lives of employees“,  koji je pokrenut od strane Fondacije,  a koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz program REC,  ukazuje se potreba  za vršenjem usluge organizacije 20 javnih rasprava za ukupno 300 učesnika, usluge organizacije 4 panel diskusije za ukupno 100 učesnika, usluge organizacije  jednog treninga za HR za 30 učesnika po javnoj raspravi i usluge organizacije 1 info-sesije za predstavnike medija.

Sa ciljem da izabremo ekonomski najpovoljnijeg ponuđača pozivamo vas da nam dostavite Vašu ponudu, prema TOR-u (u prilogu), a kompletna usluga treba da bude izvršena u periodu od 18.06.2020. do 30.06.2021. godine. Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.

U skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom i preporukama Vlade Republike Srbije, ponude se dostavljaju  u elektronskoj formi arhivirane u ZIP ili RAR formatu (dokumenta skenirana u boji, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - Eu-Equal-2-20* najkasnije do petka  10.06.2020. godine do 10h, a na sledeću e-mail adresu: [email protected]

                                                                                                      Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                                                          ___________________

                                                                                                               Marija Jovanović

                                                                                                 

Poziv za dostavljanje ponude - tenderski dosije

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge, koje treba preuzeti sa sajta Fondacije:

  A - Priložen Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A),

  B - Tehničku specifikaciju - opis traženih usluga (Prilog B),

  C - Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

  D - Opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog D)

  E -  Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude  (Prilog E)

  F -  TOR (Projektni zadatak i obim poslova) overen.

 

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.Predmet ponude

Realizacija predmeta nabavke, definisane u TOR-u, sprovodi će se u periodu od 18.06.2020. do 30.06.2021. godine.

 

LOT 1 - Online (uživo)

 1. Organizacija 20 javnih rasprava za 15 učesnika  po javnoj raspravi (Rok do 30.06.2021.):
 • Tehničko vođenje događaja,
 • Organizacija, usmeravanje i kontrola procesa sprovođenja,
 • Usluge moderatora, uputstva za moderatora, govornike i učesnike koja će se slediti tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,
 • Pružanje tehnički ispravnog i neometanog prikaza prezentacije,
 • Snimanje konferencije

 

 1. Organizacija 4 panel diskusije za 25 učesnika po javnoj raspravi (Rok do 31.03.2021.): 
 • Tehničko vođenje događaja,
 • Organizacija, usmeravanje i kontrola procesa sprovođenja,
 • Usluge moderatora, uputstva za moderatora, govornike i učesnike koja će se slediti tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,

 

 • Pružanje tehnički ispravnog i neometanog prikaza prezentacije,
 • Snimanje konferencije

 

 1. Organizacija  treninga za HR za 30 učesnika po javnoj raspravi  (Rok do 30.11.2020.): 
 • Tehničko vođenje događaja,
 • Organizacija, usmeravanje i kontrola procesa sprovođenja,
 • Usluge moderatora, uputstva za moderatora, govornike i učesnike koja će se slediti tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,
 • Pružanje tehnički ispravnog i neometanog prikaza prezentacije,
 • Snimanje konferencije

 

LOT 2 - Offilne (putem internet platforme)

 1. Organizacija 20 javnih rasprava za 15 učesnika po javnoj raspravi (Rok do 30.06.2021.):
 • Tehničko vođenje događaja,
 • Organizacija, usmeravanje i kontrola procesa sprovođenja,
 • Putni troškovi,
 • Troškovi smeštaja,
 • Troškovi ručka i kafe pauze,
 • Troškovi materijala za konferenciju,
 • Usluge moderatora, uputstva za moderatora, govornike i učesnike koja će se slediti tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,

 

 1. Organizacija 4 panel diskusije za 25 učesnika po javnoj raspravi (Rok do 31.03.2021.): 
 • Tehničko vođenje događaja,
 • Organizacija, usmeravanje i kontrola procesa sprovođenja,
 • Putni troškovi
 • Troškovi smeštaja,

 

 • Troškovi ručka i kafe pauza,
 • Troškovi materijala za konferenciju,
 • Usluge moderatora, uputstva za moderatora, govornike i učesnike koja će se slediti tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,

 

 1. Organizacija  treninga za HR za 30 učesnika po javnoj raspravi (Rok do 30.11.2020.): 
 • Tehničko vođenje događaja,
 • Organizacija, usmeravanje i kontrola procesa sprovođenja,
 • Troškovi smeštaja,
 • Troškovi  ručka i kafe pauza,
 • Troškove materijala za konferenciju,
 • Usluge moderatora, uputstva za moderatora, govornike i učesnike koja će se slediti tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema,

 

 1. Organizacija 1 info-sesije za predstavnike medija (Rok do 31.05.2021.): 
 • Tehničko vođenje događaja,
 • Organizacija, usmeravanje i kontrola procesa sprovođenja
 • Putni troškovi,
 • Troškovi smeštaja,
 • Troškovi ručka  i kafe pauza,
 • Troškovi materijala za konferenciju,
 • Usluge moderatora, uputstva za moderatora, govornike i učesnike koja će se slediti tokom konferencije kako bi sve funkcionisalo bez problema.

 

2.Valuta

Cene u ponudi moraju biti izražene u dinarima, sa i bez PDV-a.

Obzirom da su sredstva projekta oslobođena plaćanja PDV-a, uplate će se izvršavati sukcesivno po završenom događaju, u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava

 

oslobođenja kod PDV-a, a nakon dostavljanja  originalnog računa, najkasnije u roku od 7 radnih dana.

 

3. Mesto  izvršenja usluge

Mesto izvršenja usluge je detaljnije opisano u ToR-u.

4. Termini izvršenja usluge

Usluga će se izvršavati u terminu od 18.06.2020. do 30.06.2021. godine.

5. Jezik ponude

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.

6. Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju  u elektronskoj formi arhivirane u ZIP ili RAR formatu (dokumenta skenirana u boji, naznačenim brojem zahteva i sa naznakom *Prijava na javni poziv - Eu-Equal-2-20* najkasnije do petka 10.06.2020. godine do 10h, a na sledeću e-mail adresu: [email protected]       

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je g-dja Marija Jovanović, tel. 060 077 87 30

 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti arhivirane do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

7. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene 10.06.2020. god. u 13.00h.

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije komisija otvara ponude na online tenderu.

Sve ponude će biti otvorene samo jednom na online tenderu.

 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

Arhivirane, potpisane, pečatirane e-ponude moraju (pored ponude) sadržati i sledeća dokumenta:

 

 1. Izvod iz registra Agencije za Privredne registre (ako je ponuđač registrovan kao pravno

             lice)

 1. Popunjena i overena specifikacija usluga Prilog B
 2. Popunjena  Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke - Prilog C
 3. Popunjeni opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača - Prilog D
 4. Popunjena Izjava ponuđača / rekapitulacija ponude - Prilog E
 5. Biografije eksperata iz kojih se vidi broj godina iskustva.

 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku, pre potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

Kriterijum po kome će se izabrati najpovoljniji ponuđač je NAJNIŽA PONUĐENA CENA.

Fondacija ostavlja mogućnost potencijalnom ponuđaču da izvrši dopunu dokumentacije ukoliko neki od traženih dokumenata nedostaje.

                                                                                                    Fondacija Ana i Vlade Divac

                                                                 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                              Marija Jovanović

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti