Referentni broj nabavke: DIVAC - EEPDP/1

 

UVOD:  Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija „Ana i Vlade Divac”, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac” i Forum mladih sa invaliditetom zajedno sa drugim partnerima na projektu rade na podsticanju ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom u Srbiji na ravnopravnoj osnovi sa ostalima, uključujući i jednak pristup zapošljavanju koje se slobodno bira na tržištu rada

 

Glavne aktivnosti projekta su:

1) Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom putem psihosocijalne podrške, karijernog vođenja, radne prakse i obuka za tržište rada,

2) Podsticanje preduzetništva među osobama sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima i

3) Promovisanje podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom: saradnja sa poslodavcima, unapređenje nacionalnih i lokalnih politika i podrška šire javnosti.

 

Kako bismo izabrali PR i marketinšku saradnike za potrebe realizacije projekta i njegovih ciljeva i aktivnosti potrebno je da nam dostavite svoju:

 

 1. ponudu 
 2. traženu prateću dokumentaciju.

 

Ponuda treba da sadrži:

 1. prezentaciju rešenja zadataka definisanih u Specifikaciji zadataka za prezentaciju ponuđača u Prilogu B - ToR. 
 2. cene prema Listi zahteva PR i marketinških usluga definisanih u Prilogu B - ToR. Ponudu treba dostaviti u .ppt štampanom i elektronskom formatu (na CD-u/DVDu)

 

Traženu prateću dokumentaciju koju treba preuzeti (i popuniti)  sa sajta Fondacije “Ana i Vlade Divac” čini:  

 1. Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga - Ponudu  (Prilog B1)
 2. Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)
 3. Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)
 4. Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)
 5. Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti, u kojoj je posebno potrebno istaći ukoliko je postojala saradnja sa organizacijama na projektima podrške osobama sa invaliditetom.

 

Na poziv se mogu javiti PR i marketinške agencije, dizajn agencije, druga pravna lica i preduzetnici koji posluju u ovim oblastim. Ponuđači se moraju grupisati tako da mogu zajedno da ispune sve zadatke i ciljeve (što dokazuju referenc listama), od čega je potrebno da jedno pravno lice bude zvanični ponuđač i kasnije potpisnik ugovora.

 

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sanja Vukelić, e-mail: [email protected]

Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”.

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

 

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- EEPDP/1 - NE OTVARATI*)  najkasnije do srede 21.12.2022.godine, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu: 

 

Fondacija “Ana i Vlade Divac”

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

 

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe sreda 21.12.2022. 

 

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva.                                                                                                                                                                          

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

 

     1. Predmet ponude 

Integrisane PR i marketinške usluge za potrebe promocije projekta Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom definisanih u Prilogu B - ToR u periodu od januara 2023. do decembra 2023. godine.. 

     2. Valuta i PDV

Cene u ponudi moraju biti u USD (američki dolar) i bez PDV-a.

Plaćanje izvršenih usluga će biti na mesečnom nivou po dobijanju račina i prihvatanju izveštaja o izvršenim poslovima.

     3. Teritorija 

Ponuđač je u obavezi da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije. 

     4. Rokovi isporuke

Izabrani Ponuđač mora poštovati projektnu dinamiku i ponuđeni i usvojeni akcioni plan promocije, koji se definiše na kvartalnom nivou. 

     5. Jezik ponude 

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.   

     6. Otvaranje ponuda

Ponude će biti otvorene u četvrtak 22.12.2022. godine u 10h.

 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu. 

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka.

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda.

 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije.

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor.

7.       Izbor napovoljnijeg Ponuđača  

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije i partnera će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru tri ekonomski najpovoljnije ponude čiji ponuđači će biti pozvani na predstavljanje rešenja zadataka.

 

Predstavljanje rešenja zadataka izabranih ponuđača pred Komisijom, biće organizovano 27.122022 godine u periodu od 11-14h u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.

Svaki ponuđač će imati 1h da predstavi i odbrani svoja rešenja. 

 

 Nakon toga, Komisija će izabrati ekonomski najpovoljnijeg Ponuđača. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D. Ponuđač može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja.

 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta: 

 1. Cena - mesečni fee 
 2. Kvalitet - kreativnost ponuđene i odbranjene prezentacije 
 3. Reference sa prethodnih projekata

 

 

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti