POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge oglašavanja za potrebe promocije projekta Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Referentni broj nabavke: DIVAC - EEPDP/2 

UVOD:  Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija „Ana i Vlade Divac”, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Fondacija “Ana i Vlade Divac” i Forum mladih sa invaliditetom zajedno sa drugim partnerima na projektu rade na podsticanju ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom u Srbiji na ravnopravnoj osnovi sa ostalima, uključujući i jednak pristup zapošljavanju koje se slobodno bira na tržištu rada.

Glavne aktivnosti projekta su:

1) Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom putem psihosocijalne podrške, karijernog vođenja, radne prakse i obuka za tržište rada,

2) Podsticanje preduzetništva među osobama sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima i

3) Promovisanje podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom: saradnja sa poslodavcima, unapređenje nacionalnih i lokalnih politika i podrška šire javnosti. 

Kako bismo izabrali najpovonjnijeg ponuđača za opisane usluge  (iz Priloga B) potrebno je da nam dostavite skenirane, sledeće dokumente:

a) Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga (Prilog B)

b) Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C) 

c) Popunjene opšte podatke o ponuđaču (Prilog D)

d) Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude   (Prilog E)

e) Referenc listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti u prethodnih 5 (pet) godina

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sanja Vukelić, e-mail: [email protected]. Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese. 

Svaka ponuda će biti registrovana u trenutku prijema u obrazac “PRIJEM PONUDA”. 

Sve ponude će biti zapečaćene do trenutka otvaranja ponuda. 

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja od 9 do 16h u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom *Prijava na javni poziv DIVAC- EEPDP/2 - NE OTVARATI*)  najkasnije do utorka 13.06.2023.godine u 10 časova, a na sledeće načine:  lično ili poštom na adresu:  

Fondacija “Ana i Vlade Divac” 

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Ukoliko se ponuda šalje poštom krajnji rok do kog treba da bude dostavljena je takođe 13.06.2023. u 10 časova

Uputstvo za ponuđače za popunjavanje ponuda se nalazi u prilogu ovog poziva. Sve reči upotrebljene u ovom pozivu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i muška i ženska lica na koja se odnose.

UPUTSTVO ZA PONUĐAČE ZA POPUNJAVANJE PONUDE

1.         Predmet ponude  

Usluge oglašavanja za potrebe promocije projekta Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom definisanih u Prilogu B. 

2.         Valuta i PDV 

Cene u ponudi moraju biti u dinarima i bez PDV-a. 

Ponuda treba da obuhvati ukupnu vrednost usluga navedenih tehničkoj specifikaciji (Prilog B).. 

3.         Teritorija  

Ponuđač je u obavezi da uslugu izvrši na teritoriji Republike Srbije. U sledećim gradovima sve po tehničkoj specifikaciji i uslovima datim u istoj: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Valjevo i Zrenjanjin.

4.         Rokovi isporuke 

Izabrani Ponuđač mora poštovati specifične uslove opisane u Prilogu B. 

5.         Jezik ponude  

Ponude, sva korespondencija i dokumentacija u vezi sa tenderom koja je razmenjena između ponuđača i Fondacije mora biti pisana na srpskom jeziku.  

Kontakt osoba za sva dodatna objašnjenja je Sanja Vukelić, e-mail: [email protected]. Dodatna pojašnjenja moguće je dobiti isključivo putem navedene e-mail adrese.

Sve ponude neće biti otvarane do trenutka otvaranja ponuda.

Ponude koje stignu posle isteka roka ili koje nisu u skladu sa traženim uslovima neće biti uzete u dalje razmatranje. 

6.         Otvaranje ponuda 

Ponude će biti otvorene u utorak 13.06.2023. godine u 12 časova. 

Svi ponuđači su pozvani na otvaranje ponuda koje će se održati u prostorijama Fondacije “Ana i Vlade Divac” u ulici Ilije Garašanina 53a/7 u Beogradu.  

Sve ponude će biti otvorene samo jednom u prisustvu ponuđača i svedoka. 

Predata ponuda mora ostati važeća za period od minimum 90 dana nakon roka za predaju ponuda. 

Sve ponude koje ne sadrže sve tražene podatke i dokumentaciju i koje se ne dostave u predviđenom roku neće se uzeti u proces razmatranja. Neće se uzimati u obzir nikakve ograde u ponudi u odnosu na javni poziv, svaka ograda će imati za posledicu automatsko odbacivanje ponude, bez dalje evaluacije. 

Fondacija zadržava pravo da, u cilju dobijanja povoljnijih uslova za nabavku usluga, pre odluke i potpisivanja ugovora pregovara sa svim ponuđačima o dostavljenoj ponudi, pri čemu  nije obavezna da prihvati bilo koju ponudu ili da sklopi bilo kakav ugovor. 

7.          Izbor napovoljnijeg Ponuđača  

Komisija, sastavljena od predstavnika Fondacije i partnera će izvršiti analizu ponuda i doneti odluku o izboru ekonomski najpovoljnije ponude. Odluka će biti dostavljena e-mailom svakoj firmi koja je dostavila ponudu. Odluka će biti poslata na e-mail koji Ponuđač navede u Prilogu D. Ponuđač može ponuditi i pro bono usluge sa ciljem promocije društveno-odgovornog poslovanja. 

Osnovni kriterijum Komisije za donošenje odluke biće ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ekonomski najpovoljnija ponuda podrazumeva balans sledećih kriterijuma po redosledu prioriteta:  

1.     Cena - najpovoljnija cena  

2.     Lokacija - najbolje ponuđenje lokacije  

3.     Reference sa prethodnih projekata uspešno realizovane u prethodnih pet godina

                                                                                                    

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti