Rok je produžen do 23. novembra!

КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSКIH SREDSTAVA I MENTORSКE PODRŠКE ZA REALIZACIJU POSLOVNIH IDEJA U OBLASTI PRERADE VOĆA I POVRĆA U TOPLIČКOM OКRUGU

У оквиру пројекта „Подршка запошљавању младих у сектору воћа и поврћа у Топличком округу“ који  се реализује уз финансијску подршку Краљевине Норвешке преко пројекта „Норвешка за вас - Србија“, кроз активности на терену  Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге Унопс и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а у сарадњи са општинама Блаце, Житорађа, Куршумлија и градом Прокупљем, Фондација Ана и Владе Дивац расписује:

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И МЕНТОРСКЕ ПОДРШКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА У ОБЛАСТИ ПРЕРАДЕ ВОЋА И ПОВРЋА У ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ

Конкурсом је предвиђена подршка предузетницима, малим и средњим предузећима, удружењима, задругама и социјалним предузећима који се баве прерадом воћа и поврћа, а регистровани су на подручју Топличког округа. Укупно ће бити подржано 10 корисника. Подршка подразумева:

I Финансијска средства у вредности до 5.000 америчких долара за: набавку опреме/добијање сертификата/увођење индустријских стандарда/побољшање дизајна, брендинга или паковања/унапређење Система управљања квалитетом

II Менторска подршка у виду тренинга за:

 • Пословно планирање и учествовање у јавним набавкама

 • ХACCП стандард

 • Дигитални маркетинг и продаја

II Консултантска подршка за:

 • Технологију производње и пословно управљање

 • Дигитални маркетинг и онлајн продају

III Онлајн промотивна кампања за свих 10 корисника

IV Заједничко представљање на Етно сајму хране и пића у Београду 2021. године

Право учешћа на конкурсу имају:

 • Предузетнице/и
 • Мала и средња предузећа
 • Удружења
 • Задруге
 • Социјална предузећа

Услови за учешће на конкурсу:

 • Да имају регистровану прераду воћа и поврћа
 • Да су регистровани у АПР-у на територији општине Блаце, Куршумлија, Житорађа или града Прокупља
 • Да су регистровани најкасније до јуна 2019.године
 • Да имају потребне капацитете за реализацију предложене пословне идеје, одн. да поседују адекватне пословне просторије или имају важећи уговор о закупу пословног простора
 • Да нису у стечајном или ликвидационом поступку

Обавезе корисника који буду подржани:

 • Да у току реализације пословне идеје, одн. у периоду од 3 до 6 месеци након потписивања уговора, запосле минимум једно младо лице (18-30 година) на пословима од важности за пословну идеју и тражену инвестицију
 • Да обезбеде да најмање двоје запослених (1 руководилац и 1 запослени) редовно прате и присуствују обукама, тренинзима и консултацијама за унапређење пословања

Оцењивање пословне идеје:

 1. Административна провера

Да

Не

 1. Да ли је пријава достављена на време?

Да

Не

 1. Да ли пријава задовољава основне критеријуме конкурса?

Да

Не

 1. Да ли пријава садржи сву неопходну документацију?

Да

Не

Ако је одговор на горе-наведена питања ДА, пријава је прихваћена

Финална одлука

 

 

 1. Капацитети за остваривање пословне идеје

Бодовање

20 макс.

 1. Да ли подносилац пријаве поседује техничке ресурсе за спровођење пословне идеје - опрема и пословни простор?

 

4

 1. Да ли подносилац пријаве поседује тржишне ресурсе за спровођење пословне идеје - сировине, купци и добављачи?

 

4

 1. Да ли подносилац пријаве поседује људске ресурсе за спровођење пословне идеје - број и структура запослених?

 

4

 1. Колики је број запослених жена? У случају више пријава које имају исти број поена, предност ће бити дата корисницима на чијим су руководећим позицијама жене или који запошљавају већи број жена

 

4

 1. Да ли подносилац пријаве поседује финансијске ресурсе за спровођење пословне идеје?

 

4

 1. План активности и изводљивост пословне идеје

Бодовање

20 макс.

 1. Колико су предложене активности погодне и доследне у односу на очекиване пословне резултате?

 

10

 1. Колико је предвиђени временски рок за спровођење активности реалан?

 

10

 1. Очекивани резултати и ефекти

Бодовање

20 макс.

 1. Отварање новог радног места за младу особу и врста уговора- обавезно је отварање новог радног места 3 до 6 месеци након потписивања уговора

 

4

 1. Дужина трајања уговора за младо лице

 

4

 1. Колико ће предложена инвестиција допринети унапређењу пословања?

 

4

 1. Колико ће предложена инвестиција допринети конкурентности корисника?

 

4

 1. Колико ће предложена инвестиција унапредити пословне способности запослених?

 

4

 1. Релевантност и одрживост

Бодовање

20 макс.

 1. Колики је тржишни потенцијал за пословну идеју? Колико је тржиште јасно процењено?

 

10

 1. Колико предложена инвестиција побољшава пословање?

 

10

 1. Допринос ланцу вредности

Бодовање

20 макс.

 1. Колики је проценат коришћења сировина са локала?

 

5

 1. Позиција на тржишту (обим производње/ продаје, ланац коопераната/добављача, различити канали пласирањеа производа - малопродаја/велепродаја/онлајн продаја)

 

5

 1. Колики је утицај и допринос развоју локалне заједнице?

 

10

 

Након селекције ужег круга пријава, Комисија ће обићи кориснике како би утврдила веродостојност података наведених у пријави.

У случају да је више пријава једнако бодовано, предност ће бити дата корисницима на чијим су руководећим позицијама жене и који запошљавају већи број жена у односу на друге кориснике.

Оквирни временски рок:

Активност

Временски рок

Објављивање Конкурса

2.новембар 2020.

Рок за подношење пријава

2.-15.новембар 2020.

Оцењивање пословних предлога

16.-26.новембар 2020.

Обилазак корисника

27. новембар-2.децембар 2020.

Резултати конкурса

почетак децембра 2020.

Подносилац пријаве НЕ МОЖЕ да поднесе више од једне пријаве предлога пословне идеје.

Рок за пријаву на конкурс је од 2. новембра до 23. новембра 2020. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

Обавезна конкурсна документација:

 • Пријавни формулар (Анекс 1)
 • Биланс стања и Биланс успеха за 2018. и 2019. годину (предузетници са простим књиговодством, који не воде Биланс стања подносе само Биланс успеха. Предузетници који су у паушалном систему опорезивања уместо Биланса стања и успеха морају да предају потврду о промету по текућем рачуну регистрованом у банци за сваку пословну годину као и Одлуку о паушалном опорезивању)
 • Копија решења о упису у АПР
 • Копија статута удружења и оснивачког акта (за удружења)
 • Потврда о броју активних чланова (за удружења)
 • Потврда о броју запослених

 

Начин достављања пријава

Конкурс је отворен до 15.новембра 2020. године до 18 часова. Пријаве пристигле након овог времена неће бити узете у разматрање.

Смернице за подношење пријава, као и пријавни формулар могу се преузети са сајта www.divac.com/toplickiokrug, док сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс можете поставити путем имејла [email protected] или на број телефона 060/077 87 35 радним даном од 12 до 14 часова. Пријава се врши слањем пријавне документације искључиво електронским путем у ПДФ формату (потписана, печатирана и скенирана) путем онлајн форме на адреси www.divac.com/toplickiokrug. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или поштом) или уколико стигну на имејл адресу неће бити узете у разматрање. Фондација ће свакој пристиглој пријави доделити редни број, а списак пристиглих пријава биће постављен на  www.divac.com/toplickiokrug.

 

Заједничко излагање на сајму у Београду биће реализовано у зависности од епидемиолошких мера и у складу са календаром активности Београдског сајма.

 

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti