У складу са уговором о сарадњи закљученим између Града Врања, Фондације Ана и Владе Дивац и Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо Врање а уз техничку подршку УСАИД Пројекта за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција Пчињског округа доо Врање расписује конкурс.


Конкурсом је планирана подршка физичким лицима која се баве пољопривредном производњом и прерадом пољопривредних производа. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 6.000.000,00 динара.

 

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, старости од 18 до 60 година, која имају пребивалиште минимално 3 године на територији града Врања.

 

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Подносилац пријаве на конкурс може бити само један члан домаћинства, односно носилац газдинства - подносилац пријаве на Конкурс.

 

Физичко лице које оствари право по овом основу потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом Пчињског округа доо Врање са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу износи 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА: Корисник може сопственим средствима набавити предмет инвестиције чији је износ већи од подстицајних средстава.

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

 

Подстицајна средства намењена су за набавку:

 • Нове опреме и механизације потребне за пољопривредну производњу и прераду пољопривредних производа
 • Набавка квалитетних приплодних грла
 • Подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе

 

НАПОМЕНА: Предмет инвестиције може бити искључиво нова опрема и механизација са гаранцијом.

 

 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позaјмљених средстава.

 

Такође, корисници подстицајних средстава преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Регионалном развојном агенцијом Пчињског округа доо Врање врате свој део учешћа према следећој динамици:

 

 • У првој години, 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. новембра 2022. године. Уплате се врше квартално, односно у три једнака дела у току године, и то:
 • први квартал уплата до 31. марта 2022. године,
 • други квартал уплата до 31. јула 2022. године,
 • трећи квартал уплата до 30. новембра 2022. године.

 

 • У другој години 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 31. октобра 2023. године. Уплата се врши квартално, односно у три једнака дела у току године, и то:
 • први квартал уплата до 28. фебруара 2023. године,
 • други квартал уплата до 30. јун 2023. године,
 • трећи квартал уплата до 31. октобар 2023. године.

 

 • У трећој години 30% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 31. октобра 2024. године. Уплата се врши квартално, односно у три једнака дела у току године, и то:
 • први квартал уплата до 28. фебруара 2024. године,
 • други квартал уплата до 30. јун 2024. године,
 • квартал уплата до 31. октобар 2024. године.

 

НАПОМЕНА: Град Врање преко овог Фонда субвенционише набавку са 10% бесповратних средстава, односно максимално 30.000,00 динара по кориснику подстицајних средстава.

 

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

 

Рок за пријаву на конкурс је од 11. септембра до 11. октобра 2021. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс, потписан од стране подносица (Образац бр.1)
 • Пристанак за обраду података о личности ( Образац 2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава из Управе за трезор (Образац 1)
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства
 • Потврда о пребивалишту из полицијске управе локалне самоуправе
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор  (Образац 3)
 • Потврда о броју уматичених грла (за сточаре)
 • Извод из сточарске производње из Управе за трезор (Образац 4)
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода до момента подношења пријаве
 • Предрачун за предмет инвестиције са детаљним описом - спецификацијом
 • Копију уговора о закупу катастарске парцеле закљученог на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле или други доказ којим се потврђује закуп над парцелом
 • Оверену потврду о броју чланова домаћинства (оверава се код јавног бележника)
 • За све запослене чланове домаћинства доставити потврду о раду и висини примања
 • Уверење из Националне службе за запошљавање за незапослена лица

 

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице - подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице - подносилац пријаве има осигурање засада/грла, доставља потврду о осигурању
 • Уколико лице има - потврда из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава на основу приложене документације утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), сачињена од представника Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо Врање, Фондације Ана и Владе Дивац и Града Врања.

Комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима које доставља Управном одбору Фонда.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса. Управни одбор Фонда, на основу извештаја комисије, даје сагласност директору Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо Врање, за израду Одлуке о расподели средстава које се доставља свим подносиоцима пријава. На донету Одлуку подносиоци пријава имају право приговора Управном одбору Фонда, у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.        

Корисник  подстицајних средстава по остваривању права потписује уговор са Регионалном развојном агенцијом Пчињског округа доо Врање о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором.

У случају да корисник подстицајних средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију Пчињског округа доо Врање о свом одустајању.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

1.

Пословни план

 

30

2.

Корисник већ има развијену производњу и/или прераду

 

10

 

3.

Газдинство има од 10 до 50 ари са воћем регистрованим у изводу из биљне производње

 

 

 

10

Газдинство има минимално 10 грла оваца/или 5 грла  коза/или 2 грла  говеда /или 2 грла свиња аутохтоних раса/или 5 регистрованих и обележених кошница /или 20 грла живине

 

4.

Тражена опрема доприноси развоју газдинства

 

10

5.

Лице - носилац газдинства са дипломом у области пољопривреде

да

10

 

 

6.

 

Лице - подносилац пријаве до 30 година

да

10

Лице  - подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година

да

5

Лице  - подносилац пријаве старији од 40 година

да

1

 

7.

Лице - подносилац пријаве који нема заснован радни однос

да

10

Лице  - подносилац пријаве који има заснован радни однос

да

3

8.

Статус расељеног/избеглог лица

да

5

9.

Лице - подносилац пријаве је корисник осигураник ПИО фонда

да

5

 

Максималан износ бодова

 

100

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Обавезна конкурсна документација заједно са додатном конкурсном документацијом, доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

 

Регионална развојна агенција Пчињског округа доо Врање, Партизанска 10а/21 Врање

 

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства за унапређење пољопривредне производње у Врању у 2021. години.

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 11. октобар 2021. године.

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 061/2126274,  РРА Пчињског округа доо Врање и 062/778793 - Урош Делић, Фондација Ана и Дивац. Јавни позив је објављен на сајту Регионалне развојне агенције Пчињског округа доо Врање, www.veeda.rs на званичном порталу града Врања www.vranje.org.rs као и на интернет страници Фондације Ана и Владе Дивац.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће бити предмет разматрања.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti