Program jačanja kapaciteta i finansijska podrška za nove članice u okviru WB&T for EmploYouth projekta

 

 • INFORMACIJE O MREŽI

Zajedničko za zemlje Zapadnog Balkana i Turske jeste da su kandidati za članstvo u EU, dok ih sa druge strane odlikuje nizak procenat uključivanja mladih u važne procese donošenja odluka u zajednici i činjenica da trenutne javne politike ne podstiču njihovo učešće. Upravo iz tih razloga 2016. godine osnovana je Mreža Omladinskog HUB-a Zapadnog Balkana i Turske kako bi se osiguralo veće učešće mladih u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Danas mreža okuplja 20 omladinskih organizacija angažovanih u praćenju politika i zagovaranju rešenja u oblasti političke, ekonomske i socijalne inkluzije mladih, sa posebnim fokusom na zapošljavanje mladih iz osetljivih grupa. Mreža Omladinski HUB je koordinisana od strane pet organizacija za mlade iz ovih zemalja: Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), NVO Prima (Crna Gora), Savez Mladih - Kruševo (Severna Makedonija), Partners Albania - Centar za upravljanje promenama i razvojem (Albanija) i Fondacija zajednice volontera (Turska), dok je finansijski podržava Evropska komisija, kao deo svojih napora da konstantno unapređuje odnos javnih vlasti prema mladima.

Tokom prethodne četiri godine, Mreža je kreirala Indeks participacije mladih (Youth Participation Index), jedinstvenu metodologiju koja omogućava prikupljanje podataka i praćenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u različitim sferama i na taj način obezbeđuje komparativnu analizu podataka za zemlje Zapadnog Balkana i Turske. Indeks pokazuje da postoji značajna razlika između trenutne situacije u svim zemljama u poređenju sa evropskim vrednostima definisanim Strategijom Evropa 2020. Na osnovu ovih rezultata, izveštaj o monitoringu je osnov za preporuke i inicijative za zagovaranje.

Prema nalazima, Indeks ukazuje da je jedan od najvećih izazova u svim zemljama vezan za ekonomsku dimenziju, odnosno pitanje zapošljavanja mladih. Sa druge strane, analiza ukazuje da se nedovoljno i nekozistentno prikupljaju podaci o mladima iz osetljivih grupa, što dodatno otežava njihov položaj na tržištu rada, kao i da većina ovih zemalja ima visoku NEET stopu mladih - koja označava mlade koji nisu zaposleni, ali nisu ni u sistemu obrazovanja ili na obukama. Shodno tome, Mreža će se u naredne 4 godine fokusirati upravo na pitanje zapošljavanja mladih koji dolaze iz osetljivih grupa.

Cilj projekta WB&T FOR EMPLOYOUTH je da doprinese jačanju regionalne saradnje, participativne demokratije i podrži procese približavanja Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske EU u oblasti zapošljavanja mladih, sa fokusom na:

 • Stvaranje rešenja zasnovanih na informacijama i praksi na lokalu a u cilju poboljšanja politike zapošljavanja mladih koji nisu u sistemu obrazovanja i koji nisu zaposleni (NEET);
 • Povećati kapacitet organizacija civilnog društva da pilotiraju i promovišu inovativna rešenja za bolje zapošljavanje mladih iz NEET kategorije;
 • Povećati angažman i uticaj organizacija civilnog društva u podizanju svesti javnosti o zapošljavanju mladih iz osetljivih grupa.

 

Kontakt nacionalnih HUB organizacija - za dodatne informacije o programu:

Albanija

Partners Albania - Centar za upravljanje promenama i razvojem

[email protected]

Crna Gora

NVO Prima

[email protected]

Severna Makedonija

Savez mladih - Kruševo

[email protected]

Srbija

Fondacija Ana i Vlade Divac

[email protected]

Turska

Fondacija zajednice volontera (TOG)

[email protected]

 

Implementaciju projekta ekspertski su podržali po zemljama: Srbija - Ministartsvo omladine i sporta, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije; Crna Gora -   Ministarstvo sporta Crne Gore - Direktorat za mlade, Privredna komora Crne Gore; Albanija - Nacionalna služba za zapošljavanje; Severna Makedonija - Agencija za mlade i sport, Opština Gazi Baba; Turska -  Inicijativa za zapošljavanje žena i položaj žene na tržištu rada - KEIG.

 • POZIV ZA NOVE ČLANICE MREŽE - PROGRAM JAČANJA KAPACITETA, I FINANSIJSKA PODRŠKA UKLJUČUJUĆI MENTORING ZA OCD

Pozivamo male i srednje organizacije koje se bave unapređivanjem položaja mladih iz osetljivih kategorija na lokalnom nivou da se pridruže radu i budućem razvoju Mreže Omladinski HUB Zapadnog Balkana i Turske. Mreža će u narednom periodu uključiti 100 lokalnih organizacija iz Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske.

Tokom prve faze programa, program jačanja kapaciteta sastojaće se od seta obuka na temu operativnog upravljanja EU projektima, sprovođenja promotivnih kampanja i pilotiranja inovativnih modela zapošljavanja i unapređivanje zapošljivosti mladih. U drugoj fazi programa, biće izabrano 50 organizacija koje će dobiti finansijsku i mentorsku podršku za sopstvene projekte.

Ukupno trajanje Programa za izgradnju kapaciteta i finansijsku podršku je 18 meseci (6 meseci za program obuka i 12 meseci finansijske i mentorske podrške). OCD će morati da podnesu predlog projekta na kraju prve faze programa, dok projekti treba da traju 12 meseci.

Program izgradnje kapaciteta i finansijska podrška realizovaće se kroz četiri glavna koraka:

1. KORAK: Proces selekcije 100 organizacija za učešće u programu jačanja kapaciteta

 

Tokom prvog prve faze biće odabrano 100 lokalnih organizacija iz Albane, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Turske (po 20 organizacija u svakoj zemlji). Program jačanja kapaciteta traje 6 meseci i pružiće podršku organizacijama za izgradnju programskih i administrativnih kapaciteta, a time će pomoći OCD da kreiraju inovativna rešenja za zapošljavanje i unapređivanje zapošljivosti mladih iz osetljivih grupa. Program je namenjen:

1. Manjim i tek osnovanim organizacijama, fondacijama ili udruženjima OCD - organizacije sa godišnjim prometom manjim od 15.000 evra

2. Organizacijama, fondacijama ili udruženja OCD srednje veličine - organizacije sa godišnjim prometom većim od 15.000 evra

Postojeće članice Mreže koje su koristile program jačanja kapaciteta u prethodnom ciklusu ne ispunjavaju uslove da se prijave za ovaj program.

2. KORAK: Realizacija programa jačanje kapaciteta

Program obuke doprineće razvoju i jačanju kapaciteta OCD za pripremu, razvoj i sprovođenje inovativnih rešenja za zapošljavanje i unapređivanje zapošljivosti mladih iz osetljivih grupa (NEET omladina). Program jačanja kapaciteta biće realizovan u periodu od septembra do novembra 2021. godine, sa ciljem unapređivanja tehničkih i upravljačkih kapaciteta organizacija neophodnih za pilotiranje inovativnih modela za zapošljavanje i unapređivanje zapošljivosti mladih.

U okviru programa biće organizovan intenzivan četvorodnevni program obuke na lokalnom nivou koji pokriva sledeće teme:

(1) Promocija i pilotiranje modela zapošljavanja i poslovnih modela kojima bi se mladi iz NEET-a mogli baviti, uključujući teme poput rada sa lokalnim preduzećima, digitalnih veština i alata za zapošljavanje mladih, itd;

(2) upravljanje projektima i finansijama,

(3) procesi EU integracija relevantni za ovu temu,

(4) promotivne kampanje - podizanje svesti i vidljivost akcija u skaldu sa EU procedurama

Nakon programa obuke, organizacije će biti pozvane da razviju svoje projektne ideje i prijave se za finansijsku podršku.

3. KORAK: Pisanje predloga projekata, selekcija i odabir projekata, potpisivanje ugovora

Poziv za finansijsku i mentorsku podršku organizacijama biće ograničen i limitiran samo za 100 organizacija (izabranih u 1. KORAKU). Najmanje 50 organizacija biće odabrano od strane selekcione komisije za finansijsku i mentorsku podršku njihovim projektima koji imaju za cilj osnaživanje mladih iz NEET kategorije i pilotiranje inovativnih rešenja za zapošljavanje i unapređivanje zapošljivosti mladih.

Finansijska podrška - Tražena finansijska podrška u okviru ovog poziva za podnošenje projekata mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

- LOT 1: Maksimalni iznos projekta do 5.000 evra - OCD sa godišnjim prometom manjim od 15.000 evra.

- LOT 2 Maksimalni iznos projekta do 10.000 evra - OCD sa godišnjim prometom većim od 15.000 evra.

Proces selekcije projekata, potpisivanje ugovora i početak sprovođenja projekata planirani su od marta 2022. godine. Implementacija projekata treba da se završi u martu 2023. godine. U okviru ove finansijske podrške biće podržano najmanje 50 projekata, 10 projekata u svakoj zemlji (Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Turska). Maksimalno trajanje finansijske podrške je 12 meseci.

4. KORAK: Realizacija lokalnih projekata i mentorska podrška

Tokom jednogodišnjih projekata, osim finansijske podrške, organizacijama će biti na raspolaganju mentorska podrška u vezi sa operativnim i finansijskim upravljanjem projektima, kao i u sprovođenju aktivnosti, posebno za dizajniranje i sprovođenje lokalnih promotivnih aktivnosti. Mentorska podrška obuhvatiće redovne mesečne sastanke sa predstavnicima nacionalnih hub organizacija u svakoj zemlji (Fondacija Ana i Vlade Divac za Srbiju) i godišnji sastanak Mreže na nacionalnom nivou.

Izabrane organizacije, koje su uključene u program jačanja kapaciteta i finansijsku podršku, postaće nove članice Mreže Omladinski HUB Zapadnog Balkana i Turske i biće uključene u njene aktivnosti: učestvovanje u godišnjim konsultativnim debatama na kojima se formuliše zagovaračke aktivnosti mreže; učestvovanje u obukama za lokalne medije i svim događajima koji će se sprovoditi na lokalnom, načioanlnom i regionalnom nivou.

 

 

 • PROCEDURA APLICIRANJA

 

 • Poziv je otvoren za sve zainteresovane organizacije, fondacije i udruženja organizacija koje deluju u lokalnim zajednicama u oblasti mladih ili socijalno-ekonomskih pitanja;
 • Zainteresovane organizacije se pozivaju da se prijave popunjavanjem prijavnog obrasca u prilogu
 • Rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2021. godine
 • Pitanja mogu biti poslata e-poštom najkasnije do 5. septembra 2021. nacionalnim koordinatorima (Za Srbiju kontaktira se Fondacija Ana i Vlade Divac, bojana.jevtović@divac.com).

APLICIRAJ OVDE - PRIJAVNI FORMULAR

Selekcija organizacija biće transparetna i zasnovan na informacijama navedenim u prijavnom obrascu.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Politika privatnosti