O PROJEKTU:

Projekat Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu koji Fondacija Ana i Vlade Divac sprovodi  u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) ima za cilj da podrži i unapredi kapacitete lokalnih samouprava pogođenih izbegličkom krizom, volonterskih organizacija, kao i organizacija civilnog sektora u odgovoru na ovu, ali i na svaku potencijalnu kriznu situaciju. Projekat takođe ima zadatak da pomogne opštinama da razviju strategije i mehanizme za reagovanje u vanrednim situacijama. Projekat je počeo 1. marta 2016. godine i traje do avgusta 2017. godine.

Projekat se sprovodi u sledećim opštinama:

Šid, Preševo, Beograd, Tutin, Sjenica,  Dimitrovgrad, Lajkovac i Subotica.

Broj opština koje učestvuju u projektu se može menjati, zavisi od broja, i pravca kretanja izbeglica. Fondacija saradjuje sa opštinama koje imaju dodira sa velikim brojem izbeglica, sa ciljem da osigura da lokalne zajednice budu spremne da obezbede privremeni smeštaj za izbeglice u tranzitu, kao i za izbeglice koje žele da zatraže azil u Srbiji.

Fondacija takođe ima za cilj da osnaži kapacitete Miksališta, volonterskih centara, kao i centre za distribuciju pomoći u Beogradu koji pružaju tople obroke, odeću i higijenska sredstva za izbeglice, a takodje organizuju i velki broj volontera koji pomaže izbeglicama u Srbiji. Organizuju se različite radionice, sportske aktivnosti kao i kulturni događaji koji imaju za cilj da okupe i približe migrante i lokalno stanovništvo, posebno u opštinama koje imaju prihvatne i centre za azil. 

Nakon sprovedenog istraživanja javnog mnjenja o izbeglicama i izbegličkoj krizi (u maju i junu 2016.godine), došlo se do podatka da 45% građana u Srbiji ima pozitivan stav u odnosu na izbeglice a da i dalje 55% građana ima neku vrstu straha i negativan stav. Iz tog razloga je, uz pomenute projektne aktivnosti, pokrenuta i kampanja "Život ne bira puteve", koja ima za cilj da kod gradjana Srbje skrene pažnju na izblegličku krizu i promoviše solidarnost i humanost kao osnovne ljudske vrednosti.

U opštinama obuhvaćenim projektom sprovode se treninzi za podizanje kapaciteta lokalnih zajednica u odgovoru na vanredne situacije koji su namenjeni članovima štabova za vanredne situacije, poverenicima civilne zaštite i članovima saveta za migracije. Nakon ovih treninga, ove opštine dobiće grantove za nabavku opreme za reagovanje u kriznim situacijama u vrednosti od 10.000 dolara po opštini. Do kraja 2016. godine, sprovedeni su ovi treninzi u Šidu, Tutinu, Subotici, Lajkovcu i Dimitrovgradu a početkom 2017. godine biće održani i u Sjenici i Preševu.

 

0

LOKALNIH INSTITUCIJA UKLJUČENO U PROJEKAT

0

VOLONTERA UKLJUČENO U PROJEKAT